Gegevens van de Verantwoordelijke

– Identiteit van de verantwoordelijke: Sopregal SL
– Handelsnaam: Gourmet Otero
– NIF/CIF: B27431154
– Adres: Rijksweg 634 (km 621), 27840 Vilalba (Lugo)
– E-mail: info@gourmetotero.com
In deze ruimte kan de GEBRUIKER alle informatie vinden met betrekking tot de wettelijke voorwaarden die de relaties definiëren tussen de gebruikers en ons als verantwoordelijke voor deze website. Als gebruiker is het belangrijk dat u deze termen kent voordat u verder gaat met navigeren. Sopregal SL neemt als verantwoordelijke van deze website de verplichting op zich om de informatie van onze gebruikers en klanten met volledige garanties te verwerken en te voldoen aan de nationale en Europese vereisten die het verzamelen en gebruiken van de persoonlijke gegevens van onze gebruikers regelen. Deze website voldoet daarom strikt aan de RGPD (VERORDENING (EU) 2016/679 inzake gegevensbescherming) en de LSSI-CE-wet 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel.

Algemene gebruiksvoorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden regelen het gebruik (inclusief loutere toegang) van de webpagina's, leden van de Gourmet Otero-website, inclusief de inhoud en diensten die daarop beschikbaar worden gesteld. Elke persoon die toegang heeft tot het web, gourmetotero.com (" Gebruiker ") stemt ermee in zich te onderwerpen aan de Algemene Voorwaarden die op elk moment van kracht zijn op de portal gourmetotero.com.

Persoonsgegevens die we verzamelen en hoe we dat doen

Lees het privacybeleid

Toezeggingen en verplichtingen van gebruikers

De gebruiker wordt geïnformeerd en aanvaardt dat toegang tot deze website op geen enkele manier het begin van een commerciële relatie met Gourmet Otero inhoudt. Op deze manier stemt de gebruiker ermee in om de website, zijn diensten en inhoud te gebruiken zonder de huidige wetgeving, goede trouw en openbare orde te schenden. Het gebruik van het web voor illegale of schadelijke doeleinden, of dat op enigerlei wijze schade kan berokkenen of de normale werking van de website kan verhinderen, is verboden. Met betrekking tot de inhoud van deze website is het verboden:

 • De volledige of gedeeltelijke reproductie, distributie of wijziging, tenzij u de toestemming heeft van de rechtmatige eigenaars;
 • Elke schending van de rechten van de aanbieder of van de rechtmatige eigenaars;
 • Het gebruik ervan voor commerciële of reclamedoeleinden.

Bij het gebruik van de website, gourmetotero.com, verbindt de Gebruiker zich ertoe geen gedragingen te vertonen die het imago, de belangen en de rechten van Gourmet Otero of derden zouden kunnen schaden of die het portaal zouden kunnen beschadigen, uitschakelen of overbelasten ( geef domein aan) of dat verhindert , op welke manier dan ook, het normale gebruik van het web. De Gebruiker dient zich er echter van bewust te zijn dat de veiligheidsmaatregelen van computersystemen op internet niet geheel betrouwbaar zijn en dat Gourmet Otero daarom niet kan garanderen dat er geen virussen of andere elementen aanwezig zijn die wijzigingen kunnen veroorzaken in computersystemen (software en hardware) van de Gebruiker of in hun daarin opgenomen elektronische documenten en bestanden.

Veiligheids maatregelen

De persoonlijke gegevens die door de gebruiker aan Gourmet Otero worden meegedeeld, kunnen al dan niet worden opgeslagen in geautomatiseerde databases, waarvan het eigendom uitsluitend overeenkomt met Gourmet Otero, uitgaande van alle technische, organisatorische en veiligheidsmaatregelen die de vertrouwelijkheid, integriteit en kwaliteit van de daarin opgenomen informatie garanderen in overeenstemming met de bepalingen van de huidige regelgeving inzake gegevensbescherming. Communicatie tussen gebruikers en Gourmet Otero maakt gebruik van een beveiligd kanaal en de verzonden gegevens worden gecodeerd dankzij https-protocollen. Daarom garanderen we de beste veiligheidsvoorwaarden zodat de vertrouwelijkheid van gebruikers wordt gegarandeerd.

vorderingen

Sopregal SL (Gourmet Otero) informeert dat er klachtenformulieren beschikbaar zijn voor gebruikers en klanten. De gebruiker kan claims indienen door zijn claimformulier op te vragen of door een e-mail te sturen naar info@gourmetotero.com met vermelding van zijn voor- en achternaam, de dienst en/of het gekochte product en de redenen voor zijn claim. De gebruiker/koper kan ons op de hoogte stellen van de claim, ofwel per e-mail naar: info@gourmetotero.com of per post gericht aan: Gourmet Oterol, op Carretera Nacional 634 (km 621), 27840 Vilalba (Lugo) indien gewenst, de volgende claimformulier: Tav: Gourmet Otero Carretera Nacional 634 (km 621), 27840 Vilalba (Lugo) E-mail: info@gourmetotero.com De dienst/het product: Verkregen op de dag: Gebruikersnaam: Adres van de gebruiker: Handtekening van de gebruiker (alleen als het op papier wordt gepresenteerd): Datum: Reden van de claim:

Platform voor conflictoplossing

Indien het voor u interessant kan zijn, kunt u voor het indienen van uw claims ook gebruikmaken van het platform voor geschillenbeslechting dat door de Europese Commissie wordt aangeboden en dat beschikbaar is via de volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Intellectuele en industriële eigendomsrechten

Krachtens de bepalingen van de artikelen 8 en 32.1, tweede lid, van de Wet op de Intellectuele Eigendom, is de reproductie, verspreiding en openbare communicatie, met inbegrip van de wijze van terbeschikkingstelling, van de gehele of een deel van de inhoud van deze website, voor commerciële doeleinden , in welke ondersteuning dan ook en met welke technische middelen dan ook, zonder toestemming van Gourmet Otero. De gebruiker stemt ermee in de intellectuele en industriële eigendomsrechten van Gourmet Otero te respecteren. De gebruiker weet en aanvaardt dat de volledige website, die zonder uitputtend te zijn de tekst, software, inhoud (inclusief structuur, selectie, rangschikking en presentatie daarvan), podcast, foto's, audiovisueel materiaal en grafische afbeeldingen bevat, wordt beschermd door handelsmerken, auteursrechten en andere legitieme rechten, in overeenstemming met internationale verdragen waarbij Spanje partij is en andere eigendomsrechten en wetten van Spanje. In het geval dat een gebruiker of een derde partij van mening is dat er een schending van hun legitieme intellectuele eigendomsrechten heeft plaatsgevonden als gevolg van de introductie van bepaalde inhoud op het web, moeten zij Gourmet Otero op de hoogte stellen van deze omstandigheid, met vermelding van:

 • Persoonsgegevens van de belanghebbende eigenaar van de vermeend geschonden rechten, of geven de vertegenwoordiging aan waarmee hij handelt in het geval dat de claim wordt ingediend door een andere derde partij dan de belanghebbende.
 • Geef de inhoud aan die wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten en hun locatie op internet, de accreditatie van de aangegeven intellectuele eigendomsrechten en een uitdrukkelijke verklaring waarin de belanghebbende verantwoordelijk is voor de waarheidsgetrouwheid van de informatie in de kennisgeving

Externe links

De webpagina's gourmetotero.com bieden links naar andere eigen websites en inhoud die eigendom is van derden, zoals:

 • Inhoud van andere websites
 • Informatie
 • Bronnen

Het enige doel van de links is om de gebruiker de mogelijkheid te bieden om toegang te krijgen tot de links. Gourmet Otero is in geen geval verantwoordelijk voor de resultaten die de Gebruiker kan verkrijgen door toegang te krijgen tot genoemde links. Evenzo vindt de gebruiker op deze site pagina's, promoties en partnerprogramma's die toegang hebben tot het surfgedrag van gebruikers om profielen op te stellen. Deze informatie is altijd anoniem en identificeert de gebruiker niet. Informatie die op deze gesponsorde sites of gelieerde links wordt verstrekt, is onderworpen aan het privacybeleid dat op die sites wordt gebruikt en is niet onderworpen aan dit privacybeleid. Daarom raden we gebruikers ten zeerste aan om het privacybeleid van gelieerde links zorgvuldig door te nemen. De Gebruiker die van plan is een technisch verbindingsapparaat van zijn website naar het portaal gourmetotero.com tot stand te brengen, moet de voorafgaande schriftelijke toestemming van Sopregal SL verkrijgen. Het tot stand brengen van de link impliceert in geen geval het bestaan van relaties tussen Gourmet Otero en de eigenaar van de site waarop de link is geplaatst, noch de aanvaarding of goedkeuring door Gourmet Otero van de inhoud of diensten ervan.

Commentaarbeleid

Opmerkingen op onze website zijn toegestaan om de inhoud te verrijken en vragen te stellen. Opmerkingen die geen verband houden met het thema van deze website, waaronder laster, grieven, beledigingen, persoonlijke aanvallen of gebrek aan respect in het algemeen jegens de auteur of jegens andere leden, worden niet geaccepteerd. Reacties die informatie bevatten die duidelijk misleidend of onjuist is, evenals opmerkingen die persoonlijke informatie bevatten, zoals privéadressen of telefoonnummers en die in strijd zijn met ons gegevensbeschermingsbeleid, worden ook verwijderd. Evenzo zullen die opmerkingen die uitsluitend zijn gemaakt voor promotionele doeleinden van een website, persoon of groep en alles wat in het algemeen als spam kan worden beschouwd, worden afgewezen. Anonieme opmerkingen zijn niet toegestaan, evenals opmerkingen van dezelfde persoon met verschillende bijnamen. Opmerkingen die een debat of een standpunt van een andere gebruiker proberen af te dwingen, worden evenmin in behandeling genomen.

Uitsluiting van garanties en verantwoordelijkheden

De aanbieder geeft geen enkele garantie en is in geen geval verantwoordelijk voor schade van welke aard dan ook die zou kunnen worden veroorzaakt door:

 • Het gebrek aan beschikbaarheid, onderhoud en effectieve werking van het web, of zijn diensten en inhoud;
 • Het bestaan van virussen, kwaadaardige of schadelijke programma's in de inhoud;
 • Het onwettige, nalatige, frauduleuze of tegenstrijdige gebruik van deze juridische kennisgeving;
 • Het gebrek aan wettigheid, kwaliteit, betrouwbaarheid, bruikbaarheid en beschikbaarheid van de diensten die door derden worden geleverd en op de website aan gebruikers ter beschikking worden gesteld.
 • De aanbieder is in geen geval verantwoordelijk voor schade die kan voortvloeien uit illegaal of oneigenlijk gebruik van deze website.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Over het algemeen zijn de relaties tussen Gourmet Otero en de gebruikers van haar telematicadiensten, aanwezig op deze website, onderworpen aan de Spaanse wetgeving en jurisdictie en aan de rechtbanken van Lugo.

Contact

In het geval dat een gebruiker vragen heeft over deze wettelijke voorwaarden of opmerkingen over het portaal gourmetotero.com, neem dan contact op met info@gourmetotero.com